Uitgelicht project: Het belang van verificaties 

24 januari 2021
IMG-20210111-WA0002-1280x720.jpeg

Wij zijn het jaar voortvarend van start gegaan met het uitvoeren van een aantal verificatiesDeze activiteiten vinden plaats naar aanleiding van een eerder uitgevoerde inline inspectie op een asbest cement (AC)leiding bij Waterschap Zuiderzeeland.  

Over het gehele buisleiding tracé van ca. 4 km zijn, bij deze inline inspectie, in totaal 6.895.680 metingen uitgevoerd. De analyse van de inspectiedata leverde interessante resultaten op. Zo bleek er voor vierentwintig buisdelen nader onderzoek noodzakelijk te zijn. De aanleidingen hiervoor waren erg diverszoals hoekverdraaiingen en voegwijdtes die tegen de aanleg tolerantie aanzitten of deze overschrijden. Ook kwamen bovengemiddelde degradaties van de buiswand aan het licht. Daarnaast waren er een aantal fenomenen die niet direct te herleiden waren naar onderdelen van de buisleiding of een degradatie mechanisme. 

Het doel van de verificaties is dus het verder verklaren van dat wat er tijdens de inline inspectie is geconstateerd klopt en vast te stellen in welke mate dat optreedt. De keuze is gemaakt om de leiding op twee plaatsen vrij te graven en daar doormiddel van het boren van een boorkern te kijken wat er aan de hand is. De twee gekozen locaties zijn goed bereikbaar en kunnen als representatief voor de optredende degradatie mechanismen worden beschouwd. op basis van de resultaten wordt een volgende stap gezet in het bepalen van de technische integriteit van het leidingsysteem, door het uitvoeren van een restlevensduuranalyse. 

Graafwerkzaamheden 

Bij graafwerkzaamheden nabij leidingen bestaat er altijd een kans dat zich een ongewenste gebeurtenis voordoetDoor het graven kan het leidingsysteem tijdelijk zijn functie verliezen, of, in het ergste geval, ontstaat er een leidingbreuk. 
Gezien het feit dat deze leiding grotendeels in stedelijk gebied ligt éeen belangrijke functie vervult in het afvoeren van afvalwater, is er extra aandacht besteed aan de voorbereiding. Naast het bestaande calamiteitenplan persleidingen, zijn er voor deze verificaties aanvullende maatregelen genomen om adequaat te kunnen reageren, mocht dit nodig zijn. Zo worden, onder andere, de leidingdelenwaarvan we verwachten dat er afwijkingen in de kwaliteit zijnvrij gegraven. Een leidingbreuk van een persleiding kan heeft immers een grote impact hebben op mens en natuur. 

Alvast kijken naar de toekomst 

De verificatie werkzaamheden worden gecombineerd met voorbereidingen voor mogelijke toekomstige modificaties aan het huidige systeem. Zo wordt er gekeken naar de mogelijkheid om er, in de toekomst, een ander leidingsysteem op aan te sluiten en zijn twee afsluiter schema’s vrij gegraven voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden. 

Ook in de komende weken loopt dit project door. De verificaties worden vergeleken met de uitkomsten van de inline inspectie. Vervolgens worden er stappen gezet om de restlevensduur van dit systeem te benaderen. Eduard Lahuis licht toe: “Voorafgaand aan dit project was er een beperkt zicht op de toestand van deze persleidingDoor middel van de inline inspectie en de verificaties hebben we heel veel data vergaard en is het van belang dat dit op de juiste manier geïnterpreteerd wordt. Zo krijgen we een beter inzicht in de conditie van het leidingsysteem”.  

HDM Pipelines gaat een stap verder 

Alle vrijgekomen data gebruikt HDM Pipelines voor een onderbouwing van de restlevensduurbenadering van deze leiding. Deze restlevensduurbenadering is voor het waterschap van groot belang indien er in de (nabije) toekomst investeringsbeslissingen genomen moeten worden. “Al met al maakt de combinatie van veldwerk, materiaalonderzoek en de restlevensduurbenadering van deze leiding het mogelijk dat het Waterschap hun leidingbeheer naar een hoger plan kunnen tillen’ sluit Eduard af. 

Er wordt vaak gezegd dat dergelijke investeringen behoorlijk op de begroting drukken. Daar ben ik het niet helemaal mee eens zegt Eduard. Je moet een wel overwogen beslissing nemen en goed kijken wat het je oplevert en wat je alternatieven zijn. Gelukkig zien we dat er steeds meer aandacht is voor beter asset beheer. Het is relatief eenvoudig om een goede business-case op te stellen waarmee je goede beslissing kunt maken of een ILI voor jouw de juiste keuze is en dan blijken die kosten vaak wel mee te vallen. 

HDM Pipelines biedt ondersteuning in dergelijke inventarisatie processen. Wij staan er open voor om van gedachten te wisselen over hoe je zo’n inline inspectie en daarmee samenhangende verificaties, voorbereidt, coördineert en wat daar voor de organisatie allemaal bij komt kijken. Voor meer informatie over dit complete dienstenpakket kun je contact opnemen via info@hdm-pipelines.com

HDM PIPELINES B.V.

Headquarters

+31 (0)85 1301944

www.hdm-pipelines.com

info@hdm-pipelines.com

ISO 9001 en VCA* certified

GET IN TOUCH

Follow Our Activity

A step change into pipeline management.